Algemene Voorwaarden 12publish zoals van toepassing op alle overeenkomsten en offertes;

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
1.2 12publish: Westfriesche Media Centrale BV h.o.d.n. 12publish, kantoorhoudende te (1616 HA) Hoogkarspel, aan de Rietzanger 16 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 37115496.
1.3 Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die op de Website heeft geregistreerd.
1.4 Registratie: het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier waardoor het mogelijk wordt van de Diensten van 12publish gebruik te maken.
1.5 Website: www. en alle overige sites die onder de naam van 12publish geregistreerd staan;
1.6 Klant: de Gebruiker met wie 12publish een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.7 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen 12publish en Klant. In het bijzonder het ‘realtime’ aanvragen van domeinnamen, waaronder, doch niet uitsluitend .eu domeinnamen en het aanvragen van een hosting pakket voor een website.
1.8 SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door 12publish van Diensten aan of ten behoeve van Klant.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij 12publish geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van 12publish door een derde aan Klant worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door 12publish en Klant zijn overeengekomen.
2.4 12publish wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop)voorwaarden van Klant van de hand.
2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 12publish en Klant zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6 12publish is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van 12publish zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege 12publish gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door 12publish schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.3 Alle overeenkomsten tussen 12publish en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.
3.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een Gebruiker de door 12publish per e-mail aangeleverde offerte getekend retour heeft gezonden.
3.5 Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op Diensten, waaronder de hosting pakketten aangezien de specificaties door Klant worden aangeleverd.
3.6 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
3.7 De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
3.8 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst via het klanten paneel is opgezegd. Indien Klant een consument is, zal de Overeenkomst voor een periode van 1 jaar worden aangegaan. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien de Klant de overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst van onbepaalde tijd. De Klant heeft in dit geval het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Door 12publish in opdracht van Klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerktreding van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. Opzegging dient te gebeuren middels een e-mail aan administratie@12publish.nl. Binnen 24 uur zal een bevestiging van ontvangst worden verzonden.
3.9 Opgegeven termijnen voor de levering door 12publish van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Domeinregistratie

4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. 12publish vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant en de Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart 12publish tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.
4.3 Indien de klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij 12publish, heeft 12publish ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.
4.4 Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen op de klant worden verhaalt.
4.5 Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of is ingeschreven bij KvK.
4.6 12publish behoud het recht om de anonieme domeinnaam te wijzigen naar de gegevens van de klant.

Artikel 5 Hosting

5.1 12publish heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. 12publish is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.
5.2 12publish is nimmer aansprakelijk voor uitval, onbereikbaarheid of verlies van data ten gevolge van overmacht, alsmede van storingen in eigen installaties, in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden om uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.
5.3 Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
g. het verspreiden van computervirussen;
h. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
5.4 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken. Dit artikel is alleen van toepassing op webhosting en niet op vps hosting, reseller hosting of cloud servers.
5.5 12publish is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan 12publish alle schade ten gevolge van de overtreding door 12publish of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, danwel verrekend:
a. indien Klant het gestelde in de artikelen 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b. indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van 12publish;
c. indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d. indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
5.6 12publish oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is 12publish aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
5.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.
5.8 Indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is 12publish gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard tarief voor nacalculatie is EUR 0,50 per GB.
5.9 Naast de standaard backups door 12publish, draagt Klant zelf ook zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, 12publish draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
5.10 12publish is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
5.11 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
5.12 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
5.13 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
5.14 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
5.15 Het gebruik van MySQL databases is op basis van een Fair use policy (zowel aantal als opslag).
Bij extreem gebruik is het mogelijk dat 12publish vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.
5.16 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium. Voor cloud servers is dit wel toegestaan.
5.17 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy
5.18 Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van ons onbeperkte hosting- en dataverkeerpakket zijn we vrij om het gebruik voortaan te limiteren. Uiteraard nemen we dan contact op om samen te zoeken naar de beste oplossing.
5.19 DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de eventueel aangeboden uptime garantie.

Artikel 6 Buitengebruikstelling

6.1 12publish heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens 12publish niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
6.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien 12publish toestemming heeft van het bevoegde gezag.
6.3 Indien Klant een betalingsachterstand heeft, kan 12publish besluiten om de domeinregistraties van de voor Klant geregistreerde domeinen niet langer vernieuwen en/of het gebruik van de domeinen te blokkeren tot het moment dat Klant alle openstaande facturen heeft voldaan.

Artikel 7 Prijzen en tarieven

7.1 Alle door 12publish vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
7.2 Alle door 12publish vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
7.3 12publish is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.
7.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient plaats te vinden middels een e-mail aan administratie@12publish.nl.

Artikel 8 Betaling

8.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van 12publish.
8.2 Klant dient de facturen van 12publish te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 8 (acht) dagen.
8.3 Alle betalingen door Klant aan 12publish worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.
8.4 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
8.5 Indien Klant enige factuur van 12publish niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
8.6 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 1% rente per maand verschuldigd.
8.7 Indien Klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 8.6, te voldoen, is Klant aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd.
8.8 Bij uitblijvende betaling kan 12publish de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door 12publish geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 238,- inclusief BTW.
8.9 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan 12publish kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal 12publish een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdig ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.
8.10 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal 12publish het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling. 8.11 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving zonder toestemming van 12publish laat storneren, is klant € 10,- administratiekosten verschuldigd.

Artikel 9 Beëindiging

9.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.8 danwel artikel 7.4 op te zeggen. Opzegging dientuitsluitend te gebeuren per e-mail aan administratie@12publish.nl.
9.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door 12publish geleverde Diensten, tenzij 12publish terzake deze Diensten in verzuim is.
9.3 12publish is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
1. Klant in staat van faillissement is verklaard;
2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
4. 12publish redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
9.4 12publish is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, danwel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.
9.5 In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige leden heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 12publish is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar 12publish weinig of geen invloed op kan uitoefenen. 12publish is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen Klant en 12publish of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met 12publish.
10.2 Iedere aansprakelijkheid van 12publish voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.
10.3 Klant vrijwaart 12publish voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels 12publish. Hieronder valt ondermeer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
10.4 Indien en voor zover 12publish jegens Klant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 350,-.
10.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die 12publish mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
10.6 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan 12publish. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of 12publish daarvan ten gevolge lijdt.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 Klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
11.2 Op verzoek van Klant zal 12publish de door 12publish verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.

Artikel 12 Geschillen

12.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist 12publish.
12.2 Alle geschillen tussen 12publish en Klant worden beheerst door Nederlands recht.
12.3 Alle geschillen tussen 12publish en Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland locatie Alkmaar.

Powered by WHMCompleteSolution